За тестването на ученицте от 1 до 4 клас

Отговори на министър Денков по ключови въпроси за тестването на учениците от 1 до 4 клас:

1. Какъв тип ще бъдат тестовете? – Избрани са два типа антигенни тестове с плюене в пликче. Успешното им използване изисква подкрепата на детето от наблюдаващ възрастен. Тестовете са с висока чувствителност за констатиране на вируса на Ковид 19 и модификациите му. Според МЗ не могат да се правят в домашни условия. Максимална продължителност на тестването до 30 минути. Изцяло са безопасни, безвредни и нищо не се лапа от ученика.2. Кой ще извършва тестването? – Училищен екип, в който могат да участват класен ръководител, медицинско лице от училището (където има), родител от класа или от обществения съвет, лице от непедагогическия персонал, друг учител (психолог, педагогически съветник, логопед, заместник-директор, друг начален учител); Подкрепата на класния ръководител от родителите е изключително полезна и необходима при провеждането на тестването, за да не бъде сам и от него да се очаква да свърши чудеса сам. Всички лица участващи в процеса на взимане на тестовете трябва да имат поне един от елементите на зелен сертификат.3. Колко често ще бъдат тествани учениците? Два пъти седмично. Понеделник – ден след два почивни дни и при констатиран положителен тест при дете/деца се отделят (карантинират) от класа, а останалите ученици учат нормално.Четвъртък – ден за второ тестване. Според МЗ се прави тестване през три дни, заради тридневен инкубационен период на вируса и точното му констатиране.4. Каква организация на процеса ще има при положителен тест – за детето, за класа? При констатиран положителен тест при дете се следва следната последователност – класният ръководител се обажда на родителя, който си взима детето. Родителят се свързва с личен лекар. Прaви се PSR test на детето и след потвърден положителен тест се карантинира. При показан отрицателен тест детето се връща в училище. Отсъствията за предходния ден се извиняват от медицинското лице или личен лекар.Останалите ученици от класа учат присъствено в училище. За карантинираното дете се организира ОРЕС според възможностите на училището.5. Къде ще бъдат изхвърляни използваните тестове? За София – град, чрез подразделението на МОСВ – ПУДОС, по график обхожда училищата и прибира събраните и съхранени в завързани чували с всичко от използваните тестове. ПУДОС има ангажимент за тяхното изгаряне.За страната МОН пое ангажимент чрез националното сдружение на общините да организира подобна логистика по събиране и изгаряне.Чувалите с използваните тестове се съхраняват в специално за тази цел малко помещение до което няма достъп ученици или персонал.6. Как тестовете ще достигнат до училищата? Центърът за съхранение на тестовете за София и други градове ще е в базата на БЧК в Лозен. От там отделните РУО си ги взимат и с техен транспорт се пренасят до градовете, а от там по график в училищата. Съхранението на тестовете НЕ изисква хладилник. Доброволци към БЧК на областно ниво са в готовност за броене и разпределение на тестовете.7. Кой ще извършва тестване на деца със СОП? Родителите на учениците със СОП в домашни условия.8. Каква организация на учебния процес ще има за тестването и каква за нежелаещите да се тестват? Тестване се провежда само ако поне 50% от родителите в класа желаят. При нежелание за тестване класа продължава обучение в ОРЕС. Директорът и учителите от начален етап е необходимо да направят промени в организацията на учебния ден, когато се провежда тестване. Денят започва с тестване и продължава с учебните часове. Промяната на графика може да е свързана с разместване на часовете от седмичната програма, промяна на междучасията, използване на ЧК или втори час на класа, или други промени, според спецификата на училището и класа.Тестват се само ученици, за които родителите са дали съгласие.За учениците които не се тестват си остават в домашни условия, като за тях се осигурява ОРЕС според възможностите на училището – асинхронно или синхронно.9. Как ще се реализира тестването на учениците от уязвимите групи? В училище, при същите описани условия.10. Как ще се реализира тестването на извозваните с училищен автобус ученици? В училище, при същите описани условия.11. Кой избира тестовете? Решението за типа тестове е на МЗ.12. За кои класове се предвижда да бъде тестването? – За учениците от 1 до 4 клас.13. От кога започва тестването? -Най-рано от 10 ноември.14. Какво финансиране ще има допълнително за училищата? МС е гласувал 15,4 милиона лева за дейностите по реализиране на тестването за месеците ноември и декември. Разпределението на средствата е на базата брой паралелки/групи и брой деца/ученици в образователните институции. (Предвидени са средства за 1 паралелка по 107 лева и за 1 ученик по 11,71 лева – допълнително).15. Предвижда ли се тестване на учителите? Да. Със същите тестове, като те се заплащат от тях или от училището.16. Как ще бъдат разписани задълженията при провеждане на тестването? С конкретна, точна и изчерпателна заповед или инструкция.Отговорите са представени по време на Отрасловия съвет за социално партниране към МОН.Този пост е за информация и НЕ цели събиране на лични мнения!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.