Бюджет

Съгласно член 290, алинея 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, училищата, които прилагат системата на делегиран бюджет публикуват на своята интернет-страница утвърдения им годишен бюджет и информацията за неговото изпълнение по тримесечия.