Самостоятелна форма на обучение

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- с. НОВАЧЕНЕ, общ. Ботевград

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗАПОВЕД

 

№ 63 / 23.12.2016 г.

 

На основание  чл. 259, ал. 1 и чл. 112 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), във връзка с чл. 29б от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО), както и във връзка с §7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и чл. 17 от Правилника за дейността на училището

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2016/2017 година, както следва:

 

  1. Ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2016/2017 г.

 

Трите имена Клас Основание за обучение в СФО
1 Косто Драганов Костов 6 Чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО
2 Недко Иванов Георгиев 6 Чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО
3 Георги Александров Димитров 8 Чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО
4 Димитър Николов Иванов 8 Чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО
5 Илиян Димитров Георгиев 8 Чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО
6 Павлина Пеева Иванова 8 Чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО
7 Цветелина Траянова Иванова 8 Чл. 112, ал.1, т.4 от ЗПУО

 

    II.Изпити и изпитни сесии

 

     Видът на полаганите изпити от учениците в СФО съгласно чл. 29б от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване е изпит за определяне на годишна оценка.   

     Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

Изпитите се провеждат в писмена форма,освен в случаите по чл. 29д, ал.1,т.1  ал.2 т.2 и  ал. 3 от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.

През учебната година се организират три изпитни сесии- редовна и две поправителни,както следва:

  • Месец Април – редовна сесия
  • Месец Юни- първа поправителна сесия
  • Месец Септември- втора поправителна сесия

Редът за организиране на отделните сесии се определя в отделна заповед на директора, издадена не по късно от един месец преди началото на сесията.

 

III.Организация на изпитите.Права и задължения на учениците.

   Продължителността на обучението в един клас за учениците в СФО е една учебна година (т. е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас).

Желанието на ученика за явяване на определена сесия се удостоверява чрез заявление, подадено в срок до 20 дни преди началото на всяка редовна изпитна сесия.

Учениците в СФО могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по отделните учебни предмети в обявените дни и часове за консултации,както и в друго време,след съгласуване с тях.

Като длъжностно лице, отговарящо за организацията и координацията на обучението на учениците в СФО и за водене на документацията определям Таня Якова- старши учител ПЕОО.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището срещу подпис за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да бъде поставено на информационното табло в училището и на сайта на училището, за сведение на учениците в СФО.

 

ЗДРАВКО СПАСОВ

Директор